• Vận hành công việc theo quy trình.

  Vận hành công việc theo quy trình.

 • Truyền thông chuyên nghiệp.

  Truyền thông chuyên nghiệp.

 • Quản lý công việc theo mục tiêu

  Quản lý công việc theo mục tiêu

 • Quản lý, điều hành doanh nghiệp mọi lúc,mọi nơi.

  Quản lý, điều hành doanh nghiệp mọi lúc,mọi nơi.

Quản lý lịch họp tuần

Những cuộc họp nội bộ, tiếp đối tác trong tuần được thông tin đến thành viên

liên quan, cụ thể :
 
- Thông báo nội dung : ngày, giờ, địa điểm, thành phần tham gia, các ghi chú
( nếu có)
- Đính kèm file tham khảo nội dung họp
- Nhắc họp đến APP di động trước 30 phút diễn ra cuộc họp
- Tính năng thông báo ngay khi cuộc họp thay đổi hay bị hủy
- Phân quyền cho người dùng được đăng ký và phê duyệt
- Xuất thành file để in hoặc lưu lại khi cầnBài liên quan