DOWNLOAD MIỄN PHÍ MODULE QUẢN LÝ VĂN BẢN

Hướng dẫn download và cài đặt chung:

Bước 1:
Click tại đây để download module quản lý văn bản miễn phí hoặc vào mục "Góc khách hàng" => "Download" để download module này.
Bước 2: Đổi ngày hệ thống trên máy cài module quản lý văn bản theo định dạng kiểu ngày English.
Bước 3: Cài đặt Web Server IIS trên máy bạn. Tham khảo hướng dẫn cài đặt tại đây hoặc vào mục
"Góc khách hàng" => "Download" => "05. Các sự cố khi cài module quản lý văn bản"
Bước 4: Cài đặt Microsoft SQL Server 2005 trên máy bạn.
Tham khảo hướng dẫn cài đặt tại đây hoặc vào mục "Góc khách hàng" => "Download" => "07. Hướng dẫn cài đặt Microsoft SQL Server 2005".
Bước 5: Tiến hành chạy file cài đặt: OO_VB.exe và cài đặt theo hướng dẫn của quá trình cài đặt đến khi kết thúc.
Bước 6: Chạy chương trình từ biểu tượng trên Desktop hoặc trong Start Menu => Programs. Đăng nhập vào User/Pass như sau: Administrator/giamdoc.

SO SÁNH MODULE QUẢN LÝ VĂN BẢN FREE VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN PRO

Chức năng

Quản lý văn bản (free)

Quản lý văn bản (pro)

            Nhập thông tin văn bản

           Tra cứu thông tin văn bản

            Cây thư mục phân loại văn bản

X

        Ủy quyền văn bản

X

            Chuyển văn bản trên mạng đến các thành viên liên quan để xử lý

X

        Theo dõi quá trình xử lý văn bản

X