fbpx Skip to main content Skip to search

Báo cáo định kỳ

Chia sẻ:

Cấp N báo cáo lên cấp N-1, cấp N-1 nhận được báo cáo dạng tổng hợp sẽ tiếp tục lập tiếp các báo cáo riêng của mình + Report tổng hợp từ cấp N, sau đó tiếp tục báo cáo đến cấp N-2, cứ thế cho đến Root, Root sẽ nhận được báo cáo tổng hợp toàn bộ tình hình công việc

Các thông tin cần báo cáo định kỳ:

  • Các công việc đã thực hiện, hoàn thành
  • Các công việc đang thực hiện
  • Các công việc chưa thực hiện
  • Các công việc dự kiến (Plan)
  • Các khó khăn, giải pháp đề xuất


ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Hotline 08888 02462