fbpx Skip to main content Skip to search

Quản lý lịch họp tuần

Quản lý lịch họp tuần

Chia sẻ:

Những cuộc họp nội bộ, tiếp khách hàng, đối tác trong tuần và hai ngày trong tuần kế tiếp được thông tin đến thành viên liên quan, cụ thể :

  • Nội dung cuộc họp: ngày, giờ bắt đầu, giờ kết thúc, địa điểm, thành phần tham gia, các ghi chú ( nếu có)
  • Đính kèm tài liệu nội dung họp
  • Nhắc họp đến APP di động trước 60 phút diễn ra cuộc họp
  • Tính năng thông báo ngay khi cuộc họp thay đổi,hủy
  • Phân quyền cho người dùng được đăng ký và phê duyệt
  • Xuất thành file để in hoặc lưu lại khi cần

Hiệu quả chính :

  • Quản lý lịch họp khoa học
  • Quản lý tài nguyên con người và phòng họp hiệu quả nhất
  • Tìm kiếm các cuộc họp cũ khi cần


ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Hotline 08888 02462