Online Office đã cung cấp Ban Tổng Giám Đốc công cụ theo dõi được quá trình xử lý công việc của các phòng ban, đặc biệt là Quản Lý Xe giúp Komix sắp xếp việc sử dụng xe hợp lý, biết được xe nào còn trống để phân bổ kịp thời. Chức năng quản lý thư viện giúp Komix tổ chức tài liệu có hệ thống, các bộ phận tìm kiếm rất nhanh

Komix là công ty sản xuất phân bón hàng đầu Việt Nam, sự kết hợp cân bằng giữa phân bón hữu cơ và vô cơ đem lại năng suất cao và nông sản an toàn, môi trường bền vững cho nông dân