Những phân hệ chức năng chính của phần mềm Online Office được doanh nghiệp đánh giá cao là quản lý tiến độ, quản lý dự án, đánh giá năng suất công việc, quản lý tài liệu, lưu trữ và quản lý lịch họp